fbpx

Handelsbetingelser

Tilbud & Aftale
Tilbud fra Startoff er gældene i 14 dage fra tilbuddets dato eller til til udløb som er skrevet ind i tilbudet.
Aftale er indgået, når bestillerens accept er modtaget af Startoff . I tilfæde hvor bestilleren ikke afgiver udtrykkelig accept, er aftale indgået, når Startoff har afgivet ordrebekræftelse af en modtaget bestilling.

Priser & Betaling
Alle priser er eksl. moms, med mindre andet er anført i tilbudet eller ordre.
Priser i fremmed valuta er baseret på tilbudsdatoens gældende kurs. Startoff forbeholder sig retten til at ændre timetakster og materialepriser for fremtidige arbejdsopgaver. Startoff er berettiget til betaling for ekstraarbejde. Som kan tilskrives følgende:
1. At det af kunden udleverede grundmateriale har været uegnet eller mangelfuldt.
2. At kunden ønsker ændringer efter at arbejdet er påbegyndt.
3. At kunden ønsker rettelser, der går ud over én korrekturgang.
Overskrides betalingsfristen, som er oplyst på faktura fra Startoff , forbeholder Startoff sig retten til at pålægge kunden rykkergebyrer og inkassoomkostninger. På en faktura fra Startoff er der 8 dages betalingsfrist efter en opgave er afsluttet. Startoff forbeholder sig retten til at modtage betaling for leveret arbejde, selvom den fulde ordre ikke er leveret til kunden. Er leveret materiale ubrugeligt, uden den resterende manglende levering, kræves ingen betaling fra kunden til Startoff .

Levering & Forsinkelse
Hvis der er aftalt et leveringstidspunkt, vil leveringen af aftale, opgave eller ordre finde sted på det aftalte tidspunkt, når produktet eller arbejdet er færdigt.
Såfremt at tidsplanen overskrides væsentligt er kunden berretiget til at hæve aftalen med Startoff .
Væsentlig forsinkelse indtræder tidligst ved mere end 30 arbejdsdages afvigelse fra en aftalt frist. Kunden kan aldrig gøre forsinkelse gældende for produkter eller delleverancer som allerede er blevet leveret.
Såfremt tidsplanen forrykkes grundet forhold, som Startoff ikke bærer ansvar for (herunder forsinkelser eller manglende levering fra underlevereandører (hvis underleverandør er godkendt af kunden), forsinkelser hos kunden og kundens manglende medvirken), tekniske udfordringer som Startoff ikke bærer ansvar for, kan forsinkelser ikke medføre, at kunden tillægges misligholdelsesbeføjelser, herunder ophævelsesadgang. Forsinkes eller forhindres levering grundet force majure, kan Startoff ikke holdes ansvarlig. Skulle en begivenhed som Startoff ikke bærer ansvaret for bevirke, at opfyldelse af Startoff ´s leverings-forpligtelser fordyres, er Startoff ikke forpligtet til at gennemføre aftalen.

Ejendomsforbehold
Kunden når først brugsretten til fysiske eksemplarer af et produkt, når der sker fuld betaling til Startoff . Samtlige varer og produkter fra Startoff forbliver Startoff ´s ejendom indtil andet er aftalt, og faktura/regning betalt. Startoff  forbeholder sig retten til at, efter brugsrettens overgang til kunden, at bruge fremstillet arbejde som reference i egen markedsføring.

Rettigheder
Alle rettigheder til grafik, layout, tekst, billeder, video, der helt eller delvist er fremstillet af Startoff eller Startoff samarbejdspartnere, tilhører Startoff . Dette gælder også selvom materialet er fremstillet ud fra instruks fra kunden og/ eller tilpasset kundens ønsker og behov. Såfremt kunden ønsker ejerskab, eksklusiv licens eller andre rettigheder til materialet, kræves en særskilt skriftlig aftale med Startoff herom. Kunden har kun brugsret i det omfang som fremgår direkte af parternes aftale. Kunden har ikke ret til at få udleveret original rediger-bare filer, udarbejdet helt eller delvist af Startoff på kundens bestilling, idet filerne indeholder dele af Startoff ´s ejendom. Startoff er dog forpligtet til at opbevare filerne i 6 måneder efter arbejdets afslutning. Længere opbevarings-tid kan aftales, dog kræves en skriftlig aftale med Startoff .
Ansvaret ophøre hvis parterne (kunden og Startoff ) indgår en særskilt aftale. Skitser, layout, rentegning, tekstforslag, skabeloner og lignende uanset med hvilken teknik disse er fremstiller og uanset på hvilken måde de opbevares, tilhører de Startoff og må ikke uden Startoff ´s godkendelse overlades til tredjemand.

Mangler
Startoff har intet ansvar for fejl, som kunden ikke skriftligt har rettet, eller påpeget.
Såfremt kunden selv tilvejebringer filer, papir eller andet til levranden, hæfter Startoff ikke for fejl eller mangler, der hidrører fra disse. Viser leverancen sig at være mangelfuld, er kunden forpligtet til straks at reklamere herover. Startoff er berettiget til at afhjælpe en mangel, såfremt dette kan ske inden rimelig tid. Mindre afvigelser fra godkendte prøve eller aftalt specifikation berettiger ikke kunden til prisnedslag. Kunden accepterer, at der kan forekomme farveforskelle mellem det godkendte format og trykte medier, og sådanne kan aldrig udgøre en mangel.

Ansvar
Kunden er ansvarlig for lovligheden af produktets indhold og udformning i både offentlige og privatretlig henseende. Det understreges, at Startoff ikke af egen drift tager stilling til lovligheden af markedsførings tiltag af nogen art, uanset i hvilket omfang Startoff har medvirket til udformningen heraf. Startoff tegner og udarbejder selv alle elementer fra bunden, med mindre andet er aftalt med kunden. I forbindelse med indkøb af rettigheder til grafiske elementer udefra, sikre Startoff at disse frit kan benyttes af kunden. Startoff har intet ansvar for og føre ikke kontrol med kundens manglende hjemmel til reproduktion, mangfoldiggørelse eller udgivelse af skrift, tegninger, mønstre, illustrationer, tekster, varemærker, andre forretnings kendetegn og øvrigt vareudstyr herunder formgivning eller andet, der kan være underkastet tredjemands rettigheder. Startoff  har intet ansvar for tab eller beskadigelse af ejendom, som feks. originaler, materialer, o.l som ikke er Startoff ´s, men som er overladt til denne er kunden med henblik på opbevaring, herunder opbevaring af arbejde, Startoff har udført. Kunden må selv sørge for forsikring af genstande imod skade og undergang. Startoff er berettiget til, uden varsel, at destruere produkter i Startoff ´s besidelse i tilfælde af mistanke om anstødlighed, ulovligheder eller rettigheds-krænkelser. Startoff forbeholder sig i denne forbindelse retten til at videregive oplysninger om kunden til offentlig tredjemand eller myndigheder.

Opsigelse af aftale og/eller samarbejde
Retten at kunne opsige en aftale, eller et samarbejde er bundet 7dages varsel. Dette gælder både for Startoff , såvel som kunden.
Er aftalens værdi over kr. 5.000DKK, bedes varsling af opsigelse ske med 14 dages varsel. Dette skyldes aftalens omfang.
Kunden forbeholdes retten til at kunne opsige en aftale eller et samarbejde, udfra ovenstående beskrivelse if.t. varslingsperioden, såfremt Startoff ikke overholder bekræftede aftale mellem Startoff og kunden. Dette kan for eksempel være forsinkelser, eller mangler i leverede materiale. Kunden kan på samme måde opsige en indgået aftale, hvis kunden skulle fortryde inden arbejds-start. Dette skal ske skriftligt 24 timer inden arbejdet påbegyndes. Er der allerede, fra Startoff ´s side, indkøbt materiale i form billeder, video, skrifttyper, tekst eller andet, dækker kunden 100% over disse omkostninger, og vil modtage faktura fra Startoff med det fulde beløb for omkostningerne heraf. Startoff forbeholder sig retten til at modtage betaling for leveret arbejde, selvom den fulde ordre ikke er leveret til kunden. Er det leverede materiale ubrugeligt, uden den resterende manglende levering, kræves der naturlighvis ingen betaling fra kunden.

Opsigelse af aftale/samarbejde fra Startoff 
Startoff forbeholder sig retten til at opsige en aftale eller samarbejde, hvis arbejdet ikke fungere eller kunden ikke overholder aftaler som betalingsfrist, aftaler, møder, leverance af materiale, m.m. Ved opsigelse af aftale, leveres alt udført arbejde, samt. brugsretten til det, fra Startoff til kunden.

Begrænset hæftelse
I tilfælde af forsinkelse, eller i tilfælde af mindre mangler ved det leverede, hæfter Startoff ikke for drifttab, tab af avance eller andet indirekte tab – herunder tab som følge af kundens rets-forhold af tredjemand. Startoff kan aldrig hæfte, under nogen omstændigheder, for et større beløb end betalt ved arbejdets udførelse.

Tidsfrist for rettelser af leveret arbejde
Ved levering af den færdige ydelse, har kunden 5 dage til at pointere rettelser i et samlet dokument.
Ved færdiggørelse af disse rettelser, betragtes ydelsen som færdig.

Kontakt

Skovengen 31
7700, Thisted

Ekspertise

Webshops & E-Handel
Hjemmesider
Grafisk design

Skovengen 31, 7700 Thisted    |    Telefon: +45 22 800 961    |    Email: kontakt@startoff.dk    |    CVR: 37402567